Wednesday, 2 June 2010

sri tumbura narada - bhairava dweepam song lyrics


చిత్రం: భైరవ ద్వీపం
సాహిత్యం :వేటూరి
గానం: ఎస్.పి.బాలు
సంగీతం : మాధవ పెద్ది సురేష్

పల్లవి:
శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం ఆ ఆ ఆ
శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం
సంగీతామృత పానం ఇది స్వరసుర జగతి సోపానం
శివుని రూపాలు భువికి దీపాలు స్వరం పదం ఇహం పరం కలిసిన
శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం

చరణం1:
సప్త వర్ణముల మాతృకగా శుద్ధ వర్ణముల డోలికగా
సప్త వర్ణముల మాతృకగా శుద్ధ వర్ణముల డోలికగా
ఏడు రంగులే తురగములై శ్వేతవర్ణ రవి కిరణములై
సపస దరిసనిదపమగ నిస మగరిసనిస
సగమ గమప మపనిస గరిసని గరిసని సనిదప సనిదపమ
శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం
స స ససస గనిపగరిస గపరిస గరిసర నిసరి పనిస గపరి గరిస
సంగీతారంభ సరస హేరంభ స్వర పూజలలో షడ్జమమే
రి రి రిమపనిదమ మపనిసగరి మగరిస
నిసరిమగరిస నిసరి నిదమప మగరి నిగప మగరి
శంభో కైలాశ శైలూషికా నాట్య నందిత స్వరనంది వృషభమే
గ గా గారిస రిసగ సగప గగపదస
మురళి వనాంతాల విరుయు వసంతాల
మురళి వనాంతాల విరుయు వసంతాల చిగురించు మోహన గాంధారమే
స సమగసనిదమ సమగ మదని మదనిసస
మోక్ష లక్ష్మీదేవి గోపుర శికరాన కలశము హిందోళ మధ్యమమే
ప పమపసగప పమసనిద పదస పదసని పమరిసనిదప రిసరిమప
సరస్వతి రాగాల కుహుకుహు గీతాలు పలికిన కోయిల పంచమమే
ద దనిసమగని పదనిరిసమగ రిసరిగదమప రిగమప
వాన జల్లుల వేళ ఆ చక్రవాకాన ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
వాన జల్లుల వేళ ఆ చక్రవాకాన హర్షాతి రేకాలు దైవతమే
ని సనిదపమగరిసని నిరినిరిని నిరిగమపపగరి మదమదాద మదనిరి గనిస
కళ్యాణి సీతమ్మ కళ్యాణ రామయ్య కథ పదముగ పాడె విషాదమే........

శ్రీతుంబుర నారద నాదామృతం
స్వర రాగ రసభావ తాళాన్వితం

Bhairava Dweepam Song Lyrics in English

Movie :Bhairava Dweepam
Lyricist : Veturi
Singers : SP. Balu
Music : Madhava Peddi Suresh

pallavi:
sreetunbura naarada nadamrutam a a a
sreetunbura naarada nadamrutam
swara raaga rasabhava talanvitam
sangeetaamruta paanam idi swarasura jagati sopaanam
shivuni roopalu bhuviki deepalu svaram padm iham param kalisina
sreetunbura naarada nadamrutam
swara raaga rasabhava talanvitam

charanam1:
sapta varnamula matrukaga shuddha varnamula dolikaga
sapta varnamula matrukaga shuddha varnamula dolikaga
edu rangule turagamulai shvetavarna ravi kiranamulai
sapasa darisanidapamaga nisa magarisanisa
sagama gampa mapanisa garisani garisani sanidapa sanidapama
sreetunbura naarada nadamrutam
swara raaga rasabhava talanvitam
sa sa sassa ganipagarisa gaparisa garisara nisari panisa gapari garisa
sangeetarambha sarasa haerambha swara poojalalo shadjamame
ri ri rimapanidama mapanisagari magarisa
nisarimagarisa nisari nidamapa magri nigapa magri
shanbho kailaasa shailooshika naty nandaita swaranndi vrushabhame
ga ga garisa risaga sagapa gagapadasa
murali vanamtala viruyu vasantaala
murali vanamtala viruyu vasantaala chigurinchu maohana gandharame
sa samagasanidama samaga madani madanisasa
moksha lakshmeedevi gopura shikarana kalashamu hindola madhyamame
pa pamapasagapa pamasanida padasa padasani pamarisanidapa risarimapa
sarasvati ragala kuhukuhu geetaalu palikina koyila panchamame
da danisamagani padanirisamaga risarigadamapa rigamapa
vana jallula vela a chakravakana a a a a a a
vana jallula vela a chakravakana harshati rekalu daivatame
ni sanidapamagarisani nirinirini nirigamapapagari madamadada madaniri ganisa
kalyani seetamma kalyana ramayya katha padamuga pade vishadame.....

sreetunbura naarada nadamrutam
swara raaga rasabhava talanvitam

10 comments:

 1. చాలా చాలా ధన్యవాదములు.... నేనెప్పటినుంచో ఈ సాహిత్యం గురించి వెతుకుతున్నాను... ఇప్పటికి దొరికింది.
  నాకు copy చేసుకునే అవకాశం ఇస్తే బావుండేది.. ఎందుకంటే నాకు ఇంటర్నెట్ అస్తమానం ఉండదు. మీరు ఈ సాహిత్యమే కాకుండా ఆ స్వరాలు కూడా రాసారేమో అనుకున్నాను.
  కానీ ఈ మాత్రానికే నేను చాలా సంతృప్తి చెందాను. స్వరాలూ కూడా దొరికితే మీకు పంపిస్తాను.. మీకు కూడా దొరికితే దయచేసి నాకు పంపుతారని ఆశిస్తున్నాను.
  ఇన్ని పాటలకు సాహిత్యాలు రాసినందుకు, ఇక్కడ ప్రచురించడానికి సహాయపడ్డ ప్రతి ఒక్కరికి నా అభినందనలు.

  భవదీయ
  రాము మాదారపు

  ReplyDelete
 2. http://www.nandamurifans.com/forum/index.php?/topic/81781-veturi-garu/
  for english lyrics..

  ReplyDelete
 3. ok thanks. తప్పకుండ స్వరాలూ పెడతాను

  ReplyDelete
 4. ok thanks surely i will post the swaraas

  ReplyDelete
 5. These are the swaras dat cme at da end of da song..
  Taddinna tiddinna tiddinna..kitaddinna..
  taddinna tiddinna tiddinna..kitaddinna..
  Ninipamagama panimapaninisa
  Nini sasa sasa..nini riri riri…
  Nini gaga gama…riga sari nisa..
  Panisa mapani gamapa sagama
  Samagapamani pasanirisaga
  Magamagari garigarisa risarisani sanisanida Nidanidapa dapadapama
  Sagamapa gamapani mapanisa gasaga gamapa
  Gasaga magama..sagamapa magarisa ridapamagamapani dapamagarisaniri
  Nininisasa sasa ninini gaga gaga…
  Ninini mamagama pamagamagarisa
  Gagaga papapapa gagaga nininini…
  Gagaga sasa nisa gari sama garisa
  Nisa nisa nisa nisa pani pani pani mapa
  Nisa nisa nisa nisa pani pani pani mapa
  Gama gama gama gama saga saga saga nisa
  Gama gama gama gama saga saga saga nisa
  Nisa gama saga mapa gama pani mapa nisa
  Saga mapa gama pani mapa nisa pani saga
  Sasa sasa sasa riri riri riri
  Sasa sasa sasa gaga gaga gaga
  Riri riri riri gaga gaga gaga…
  Riri riri riri mama mama mama…
  Gama gama gama gama gama gasa gamapa…

  Shri thumbura naarada naadaamrutham
  Swara raaga rasa bhaava taalaanvitham..

  ReplyDelete
 6. song full ga ledu........copy chesukovadani ki lekunda nduku inka website ..........

  ReplyDelete
 7. Thank you so much doods.....
  Its a great pleasure having this wonderful lyrics...

  God Blesses you ever and ever......

  ReplyDelete
 8. MANY MANY THANKS FORGIVING LYRICS. I WAS THANKFUL TO YOU

  ReplyDelete
 9. thanks a lot friends......nice collection...

  ReplyDelete