Thursday 10 February 2011

Bhadraakaara Samudhraapaara Song Lyrics From Shakti Telugu Movie


Movie : Shakti
Cast : Jr Ntr, Ileana
Music : Mani Sharma
Lyricist : Jonnavithula


Bhadraakaara samudhraapaara himaadhri prodhbala rudra
roudhranandha haridhragaathra niyuddhanandhitha rudra
buk buk praakrutha dhik dhik dhikrutha vidhyuth chaalana rudra
krudha krudhakrutha subhakradho vratha rakshaadhikshitha rudra

Shakti pita samrakshana rudra shathru naasha pragnakruthi rudra
sarpa vithra janmankitha rudra veera veera vamsodhbhala rudra
bhutha badha janjakrithi rudra vugra naarasimhakrithi rudra
thyaaga yagna poornaahuti rudra kshatra dharma kadgaayudha rudra
Mruthyu rudra mruthyunjaya rudra kaala rudra jwalaa maya rudra
loka rudra ekadhasha rudra agni rudra adhibheeshana rudra
praana rudra panchaarana rudra pranaya rudra prasthapitha rudra
bharatha rudra bahu nigraha rudra vijaya rudra vidhwamshaka rudra

abhra subhra vibraajitha rudra vibrayojwala praabhava rudra
sangrama prabhavidhruma rudra sugroo veekshana vibradh rudra
Jayath jayath dhrava rudra rudra sanchalath chalath gana rudra rudra
rasputak jagath rudra rudra digh dighanta deepika rudra
viswa santhihitha rudra maha sakthiyutha rudra

No comments:

Post a Comment

Popular Posts